ΝομοθεσίαΌσα Πρέπει Να Γνωρίζετε Για Τον Νόμο!

Κατανομή Δαπάνης Κεντρικής Θέρμανσης

Προεδρικό Διάταγμα Της 27 Σεπ./7 Νοε. 1985 (Φεκ Δ'631) Τεχνικός κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες.

Διάταξη Επιδόματος Θέρμανσης

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Δικαιούχοι Επιδόματος Θέρμανσης

Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας.

Νομοθεσία Ανσασέρ

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

Νόμος Κοινοχρήστων

Νόμος 3741 της 4/9 Ιαν. 1929 (ΦΕΚ Α΄4) Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους.

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο καθορισμός όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιαδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών ώστε να προστατεύεται το φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και να εξυπηρετείται το κοινωνικό συμφέρον.

Είμαστε Μέσα Στα Πράγματα